Trialer Sundowner’s WinAgain

 

Im Zwinger:

Vom Rosenhof

Besitzer: Conny und Carsten Röhre,

 

gew. 27.10.2004

       LLNr: 08.06   DGSZ 04/2031

 

Größe: 62 cm

vollzahniges Scherengebiß

 

HD:

normal (A1) (Prof. Dr. Saar)

Formwert: Vorzüglich

Prüfungen: HZP; HAP m. Wasser; JAP; Derby; Gibier Tiré Solo; Jagdsuche

                                                                                                                                         9 Monate:

UJS, OJS, WJS, Ung.Ch.

 Laurelhach Illustrious

   KC ABoo544101
  
MET GS 1554/01

   BVA 6:8 (HD: B)

  F.Tr.-Anl.Pr.

  

   Liric the Jolly Swagman

   KCSB 1747/CK

   BVA: 3:3 (HD: A)

   Aus.Ch.

   Latchmere High Flyer

   ANKC0285878

   Drumdaroch Jazz Dancer with Liric

   KCSB 0121CJ

   BVA: 6:5 (HD:A)

  Laurelhach Forget-Me-Not

   KCSB 0052CI

   BVA: 9:17 (HD: C)

  Shannas Family-Fortune

   KC SO395709S01

   BVA: 4:8 (HD:B)

  Sh.Ch.

  Laurelhach Country-Affair

   KCSB 1492GF

   BVA: 3:6 (HD:A)

   Tr./GT

   Sundowner’s Only

  DGSZ 99/1493

LL 1602

   HD: normal (A2)

   JAP, Int. Derby/solo,

   HAP+W., GT/solo/couple

   Int.A.Ch.,Tr.

   Blackberry Smoke

   SHSB 514737

   HD: normal (A)

   Rush vom Eixelberg

   DPSZ 53/89   LL 9004 DGStB 38458

   HD: normal (A)

   Blackberry Jenny Spring

   SHSB 402263

   HD: normal (A)

   Sundowner’s Flair

DGSZ 93/0864

   LL 9502

   HD: normal (A)

   Int.u.F.Sch.Ch.,Ch.C.St.,Tr.P/GT

   Flambo du Deldo

   LOF 7 SG 023062/02813 HD: normal (A)

   Sundowner’s Bess

   DGSZ 88/031 0366

   LL 9101 HD fast normal (B)